次韵新化道中

cì yùn xīn huà dào zhōng

xíng hái jì zān shēn,
qù wèi zài lín lù。
chǔ guó fù shān shǔi,
xià chē yǐ xīn zú。
zuó wén rù céng cùi,
chāo fàng děng bēn lù。
qíng gāo rú xiè ān,
jǔ shǒu nòng luò pù。
qià rú hóng zhuāng nv̌,
gōng wān shuāng qū qū。
dēng gāo fā qīng xiào,
yú xiǎng dòng lín mù。
míng shān guān dōng nán,
jiā chù shù tiān mù。
yǐ bǐ héng huò shèng,
jiā jī lì yě mù。
gūi lái dù xiāng jiāng,
shǔi zuò yā tóu lv̀。
yìng huái jiàng cùi shān,
gūi qī hé rì bǔ。
Processed in 0.779534 Second , 34 querys.