汪履道家观雪雁图

wāng lv̌ dào jiā guān xuě yàn tú

shǔi luò yīn hú zhōu zhǔ shēng,
fēng zhé bài hé kū wěi jīng。
bái shā záo záo mò yún zhòng,
shú shì mǎn kōng fān yù yīng。
hú biān liǎng yàn shúi jiào rǔ,
wěn wò zì duō gāo shì qíng。
hùi chóng yì xiǎng qiǎo tú huà,
dìng yìng ài rǔ mèng lòu qīng。
Processed in 0.203638 Second , 34 querys.