和游谷山

hé yóu gǔ shān

yǐng gāo bò kē shū fěi jī,
yù lè yín gōu zhào lín lù。
shān táng jù guān zá xián bǐ,
rén rén huān rán rú suǒ yù。
dú yú qí nián shì níng yuǎn,
jìu guān shàng rú gé luō hú。
yún chuáng wǎ zhěn shì xīn liáng,
xiǎo yǔ nán fēng zhèng qīng shú。
àn zhōng yī xiào shān dá xiǎng,
wǒ yì wèi jūn liáo pěng fù。
wǎn qíng xuān jiàn yì hé yǒu,
gé wū chá yān dù xīu zhú。
hū tóng suǒ zhǐ fù xīn shī,
shī chéng zì zì qīng rú yù。
rén jiān hé cóng yǒu cǐ kè,
mǎn fù jīng shén zhēn kě jú。
wǒ cán shuāi lǎo yì zuò shī,
pì rú jūn zhī shēng xǐu mù。
Processed in 0.549921 Second , 34 querys.