听道人谙公琴

tīng dào rén ān gōng qín

dào rén mào qú gǔ cáng nián,
qī tóng zhào rén fāng ér yuān。
jiā zhù xiāng shān xiāng shǔi biān,
qì qīng rì yìng jiáo fāng xiān。
luō fú fàn shí xìng suǒ zài,
dìng lín yǐn jiàn lǎo gèng jiān。
zǐ qí tú yú níng guǒ rán,
bào qín guò wǒ yì zì xián。
yù hūi àn yì zhū sī xián,
jiè xián wèi shé chuán yǔ yán。
shúi jiā ēn yuàn yú dù lián,
qǐ chuāng yīng yàn chūn fēng diān。
diān fēng pán kōng jiǎo cāng yān,
xiāo xiāo chūi bìn rén wèi mián。
qīng dū jiàng què duàn shì yuán,
gǔ fēi bù dào mèng suǒ chuán。
qín zhēng xīn zhī shì xiǎng quán,
zhì zhī rán xū yī xiào xiān。
rǔi zhū sān dié wǔ tāi xiān,
zuò lìng yí shì rú shùi chán。
hé nián zùi qí zǐ yún qù,
cǐ qín xiāo rán chéng qì juān。
Processed in 1.052014 Second , 34 querys.