次韵题子厚祠堂

cì yùn tí zǐ hòu cí táng

yuán hé bā sī mǎ,
zǐ hòu dú qí wěi。
zhé guān wú yǐ dí,
miào yǔ líng shān cùi。
shān yǐ qíu zì míng,
xī yǐ yú wèi zì。
zùi xīn xī shān jiān,
shèng chù wú bù zhì。
zhì jīn yǒng zhōu cí,
dà lèi luō chí sì。
shēng cún wǔ yuán niǎo,
yí xiàng tǔ ǒu shì。
jīng yóu xiāng huǒ bà,
gǎn tàn zhūi qián shì。
cái gāo chū bù róng,
qǐ zuò zhōng yè kùi。
Processed in 0.267058 Second , 34 querys.