次韵题贮云堂

cì yùn tí zhǔ yún táng

yún zōng bù róng wǎn,
nǎi yuē táng kě zhǔ。
zhī shúi ài yuè sè,
yù yǐ zhē cáng gù。
yuè shān guān shì jìng,
zì xī lú zhū zǔ。
dào dé wú xiān chén,
shì xiāng yǒu jīn gǔ。
jūn kàn mǎ jū ér,
nǎi shì sēng zhōng hǔ。
Processed in 0.711796 Second , 34 querys.