送不伐赴天府仪曹

sòng bù fá fù tiān fǔ yí cáo

cháng shā jiě líng hǎi,
hào rǎng guān nán chǔ。
qǐ zhǐ fēng wù guān,
shān shǔi yì qīng fù。
rán yǐ yú guān zhī,
liǎng zhě wèi zú shù。
sūi yuē dà fán dì,
yào yǐ duō xián gù。
yuán hóu rǔ yǐng qí,
jiā shì gōng zhuó gǔ。
qiè lái bù shū zhōng,
jiàn cǐ láng miào jù。
sān nián lìng xiǎo yì,
yě hè jiǎn líng yǔ。
cè nǎo wàng yún hàn,
fèn yuè sī yuǎn jǔ。
hū wén chú shū zhì,
dāng dé zàn tiān fǔ。
bì pū xiǎng jīng huá,
yī shì huā ér nv̌。
biàn jué tuó duó shēng,
chūi mào huáng chén lù。
jǔ shǒu wàng jiàng què,
jīn bì ài yún yǔ。
fù gùi lái zì tiān,
chē mǎ qì chéng wù。
yáo zhī niàn jìu yóu,
xiào yǔ tóng liáo yǔ。
Processed in 0.988603 Second , 34 querys.