余病脾气李宜中教余服仙茅乃从彦周乞之彦周袒肩荷临济呵余钝根败阙病辄服药是以生死为二耶得药作此谢之

yú bìng pí qì lǐ yí zhōng jiào yú fú xiān máo nǎi cóng yàn zhōu qǐ zhī yàn zhōu tǎn jiān hé lín jì hē yú dùn gēn bài què bìng zhé fú yào shì yǐ shēng sǐ wèi èr yé dé yào zuò cǐ xiè zhī

jiē yú zǎo shuāi rén,
duō bìng liáng yè jí。
pí láo jìn wǎn cān,
tǔi zhòng qiè xià shī。
ěr lái yòu zēng tiān,
lěng qì gōng xié jí。
chóu zuò rú dūn yuán,
shēn yín xuān sì bì。
wén shì yǒu xiān máo,
wēn zhōng děng jīn shí。
kǒng néng qū wú jí,
jiǎo xìng yán yú xī。
wǒ jiā xiǎo láng jūn,
dào yǎn kūi xià xì。
kǒng yú tōu xīn zài,
zhǐ shù fán kǒu jí。
fù fù wú kě yán,
túi rán cán dào lì。
jiǎn mì niàn hùi yuǎn,
sòng zhòu yì luō shí。
liǎng wēng lì yī xiào,
diān dǎo bù zú xī。
shì zūn bìng xū rǔ,
shì zhě qiǎn xíng qǐ。
dá mó wǔ zāo dú,
zhī dú nǎi gǎn shí。
fó zǔ qǐ tān shēng,
bì jìu wéi kǒng shī。
èr zhě rú bù zuò,
wú zùi yì kě shì。
xiǎng jiàn dú cǐ shī,
xiào zhōng hé yì sè。
Processed in 1.105646 Second , 34 querys.