次韵游方广

cì yùn yóu fāng guǎng

wàn fēng chán yān fēi,
yī xiàn pán kōng lù。
dān yíng chū xiáng pán,
bàn zài shēng yún chù。
hǎi rén yuán bì shàng,
āi tuān bù kān sù。
fū zǐ yīng tè rén,
zì shì gān guó jù。
zùi ěr yàn sī zhú,
lái cǐ liáng yǒu gù。
lín gāo fù xīn shī,
miào yǔ fā qí qù。
biàn yù bào qín shū,
yì zuò dōng jiā zhù。
shān líng yìng fǔ zhǎng,
xiào gōng rù jiǒng bù。
zì dāng mián yù táng,
lián zhú yè wǎng gù。
ǒu cǐ ài shān ěr,
xì yǔ yì wǎ zhù。
fù gùi běn fú gōng,
yún quán níng kě fù。
zhì juàn fā xiá xiǎng,
xiāng yuè wēi yún dù。
Processed in 0.323085 Second , 34 querys.