宝月偶值报慈坐中走笔

bǎo yuè ǒu zhí bào cí zuò zhōng zǒu bǐ

shí nián chén tǔ zhōng,
jué zhuàng jìn chéng sú。
zuò lìng mián yún yī,
huà zuò zhēng rén fú。
cǐ xíng yù mǎi zhōu,
xún wǒ jìu shān gǔ。
shì jūn yù shǔi bàng,
xiào chǐ càn míng yù。
sù jìng qīu zǐ yí,
xīu bá xiào jī mù。
yīn qín fǔ dào yì,
zǔ dào yù qīng fù。
lài zǐ jīn miào nián,
zhēn fēng kǔi kě xù。
wén zhī hòu zì kùi,
suǒ qù zài yōu dú。
jūn yán rú bù qī,
shì yì hán shēng fú。
xū yú dú jūn shī,
qì yùn lì kě jú。
xīn xiōng hé líng lóng,
duō néng wú suǒ fú。
chūn líu rì yè jí,
gūi xīn nán guǎn shù。
liáng hùi gù yǐ shù,
miào tán hé rì fù。
wú shān jiā yǒu yú,
wèi jūn zhì máo wū。
tóu bái zǎo gūi lái,
mù yún wú shǐ zhǔ。
Processed in 0.209548 Second , 34 querys.