次韵思忠奉议民瞻知丞唱酬佳句

cì yùn sī zhōng fèng yì mín zhān zhī chéng chàng chóu jiā jù

liǎng shī qīng yú yù táng wò,
qì rú hàn jūn zhēng tǎn zuǒ。
qì xuān xiǎng jiàn lián bì lái,
zhǎn wǒ mén qián bì tái pò。
wèi jūn é cǐ wàn lài huáng,
chǔ yīn biàn jǐn yú wēi xiē。
wén zhāng zì rán zhēn tǔ fèng,
jù zhuó jiàn zhī nà gǎn hé。
qì cái yào dāng wàn qián shí,
xiǎo yì zhé yāo zuò jī è。
zhòng gōng céng wèi tài qīu lìng,
yì fāng yì zuò jí yáng zuǒ。
zhàng fū gōng míng wèi rù shǒu,
xíng lè mò xián shī jǐu wò。
Processed in 0.393671 Second , 34 querys.