题万富楼

tí wàn fù lóu

xián wèi wàn rén yīng,
bǐ lì wǎn wàn níu。
bǎo dài yāo wàn wǎn,
fēng jí wàn hù hóu。
bǐ fù yī èr shù,
qí shí fù wèi zhōu。
jūn kàn qīng qū jiāng,
jié lì wàn fù lóu。
shān chuān zhān xíng shèng,
jiā chù héng gāo qīu。
zhàng rén pī bái qià,
píng lán qīng liǎng móu。
lǐn rán wú qíu zī,
yī xǐ jiāo qì fú。
méi wù chī ròu luán,
jīn gǔ jǐu sè qíu。
míng jūn wèi zhī fù,
jīng wèi shí yì líu。
yú qióng xù yī hùi,
dé bǎo shì shì xīu。
pín fù ruò tiān yuān,
bǎo qǐ yǒu liè yōu。
cǐ shī rú gǎn lǎn,
chū jiáo yù qì tóu。
zhōng rán chéng kě kǒu,
wèi yǒng dāng jiàn shōu。
Processed in 0.583619 Second , 34 querys.