次韵登苏仙绝顶

cì yùn dēng sū xiān jué dǐng

píng shēng hé yāo wàn dīng dài,
shúi shǐ tiān yá sù xī lài。
xiǎo qū bù qū shàng xiāng shān,
lù rén rú dǔ kàn fēi gài。
gùi huán juàn shé xiào yún yān,
yòu xiá fēng líu shì zhé xiān。
wǎng chuān cǎo shù rù huà tú,
cǐ fēng túi luò jīn zhūi huán。
sàn fā yán ā liáo yī kuài,
shì yì cóng lái jiē pò ài。
wèi jūn xì yǔ dí shān guāng,
jí jù gōu zhāng qióng xiǎn guài。
shī chéng biàn jué wáng gōng qīng,
zhěng dùn dào shān gūi qù qíng。
zǐ lián wèi bì shān lín jiàn,
shì rén zhōng yǒu ān qī shēng。
Processed in 0.266300 Second , 34 querys.