湘西飞来湖

xiāng xī fēi lái hú

wǔ lín sàn yān huán,
yī fēng luó jì gū。
yān yún yǒu qí tài,
huá mù qīu bù kū。
lǐ gōng hé xǔ lái,
wàng jiàn zhé xuān qú。
yuē cǐ líng jìu fēng,
hé nián lái fēi hū。
gè zhōng yǒu bái yuán,
wèi zǐ dǐ zhǎng hū。
zhì jīn hū yuán jiàn,
fēi bō tiào sùi zhū。
qiè lái chǔ guó nán,
wàn shān zhēng zǒu qū。
jīng lú kāi héng táng,
qīng kě zhào méi xū。
gāo rén jiā wǔ lín,
zhì cǐ cóng dōng wú。
nà zhī xiāng shǔi xī,
nǎi yǒu fēi lái hú。
lián dàng mǎn qīu sè,
xiǎo tǐng cáng gū pú。
xián lái yǐ wēi jiàn,
dùi lì ōu jiǒng rú。
wǒ yǔ xiāng fēng sè,
jù kān rù huà tú。
Processed in 2.244460 Second , 34 querys.