寄题双泉

jì tí shuāng quán

yán gōng lì zhāo shí,
lǐn rán gǔ yí zhí。
gū zhōng hàn shì bō,
dǐ zhù yì tǐng tè。
yī dàn chéng qiān gǔ,
mái yù xìu shān cè。
zhì jīn shān zhōng quán,
shí yǐ pèi gōng dé。
yù zhī qí yuán shēn,
xià zhǎng qiān qǐng zé。
shā qú zǒu qīng kuài,
shí jǐng zhàn gàn bì。
pì rú mǐn yǔ zī,
xiāng qù wú xún chǐ。
rì guāng měi xià chè,
shān yǐng bì dǎo zhí。
yǐ lán yìng xīn rán,
yóu lín jiàn wěi jí。
zhī shúi niàn chún xiào,
mǎn jú zhǒng bái shí。
càn rán shēng yù yīng,
míng gǎn xū mò cè。
quán páng yǒu jīng shè,
wén duō dēng lǎn shì。
hé shí tóng èr lǎo,
zhūi zhú fú shòu cè。
shī chéng zuò jiǎ mèi,
mèng lì qīu shān chì。
xiǎng jiàn huán pèi qīng,
rào chú yú xiǎng dī。
Processed in 1.160394 Second , 34 querys.