寄题彭思禹水明楼

jì tí péng sī yǔ shǔi míng lóu

yì láng shī yǎn fā tiān cáng,
duō jiē bàn lóu lín rǔ shǔi。
yáo zhī cán yè shēng gē sàn,
yuè chū dōng nán rén dú yǐ。
xiān yún miè jǐn guāng xià chè,
wēi bō bù xīng tiān zhù dǐ。
hū liáng bái zhòu zài xuān chuāng,
shì shù yóu yú jiàn lín wěi。
píng shēng háng zāng xiào yī yōu,
guān lěng dùi rén yán shǎo wèi。
dàn yú qīng jìng dé yàn yù,
tiān yìng yòng cǐ xiāng cháng ěr。
wǒ dāng xīng fā jìng xiāng mì,
yī zhuō xī fēng jiàn xíng lǐ。
dēng lín shàng néng wèi jūn fù,
yào shǐ jiāng shān zēng shèng qì。
Processed in 0.314386 Second , 34 querys.