次韵陈倅二首 其一

cì yùn chén cùi èr shǒu qí yī

mèng huàn yǒu gùi jiàn,
pì rú mián yǔ lú。
měi è jù yī nuǎn,
wèi yì xiāng xián yú。
wǒ shǎo huái máo fā,
juàn shàn zhé táo rú。
tóu lǎo jiā guān jīn,
wǔ hù shī dào wú。
shì shì jī shí bì,
yún shān hé chù wú。
hé wèi jù luò zhōng,
zhì líu rú jiǎ hú。
xī shēng tì shuō fǎ,
jù shí wèi jiǎng tú。
fǔ shǒu xiào yuǎn zhì,
gān wèi xiǎo cǎo hū。
Processed in 0.893672 Second , 34 querys.