次韵连鳌亭

cì yùn lián áo tíng

wēi tíng wèi shúi xiǎo,
lín cǐ yī hóng bì。
qíng tiān xì tóu ěr,
jí jí jiàn wěi jí。
ér yǐ áo míng zhī,
xiāng gù è zuò kè。
xī rén zùi yú hǎi,
lìu áo céng ǒu dé。
gūi lái méi mù jiān,
jīn jīn yǒu jīn sè。
ān zhī huá cáng jiè,
chí qǔ děng xì jù。
nà zhī jiè zǐ zhōng,
bù jiàn yǒu pò zhǎi。
jù xì hé zú jiào,
wèi chū shì fēi yù。
fū zǐ xīn rán xiào,
qǐng yǐ shū wū bì。
Processed in 0.440223 Second , 34 querys.