赠周廷秀

zèng zhōu tíng xìu

zhōu láng nán zhōu jùn,
máo gǔ tè yīng bá。
jié fā hàn mò cháng,
shēng guāng xiān yì fā。
shàng shū lùn guó shì,
rén wēi tài shān yā。
jū rán cuàn nán zōu,
fēng āi dào xū fā。
píng shēng zhuó shēng shì,
hán jī zuò kuàng dá。
xiāng féng xiāng shǔi méi,
qīng shén děng tiáo zhá。
shū jìn yǔ xī tái,
shī rú wáng yòu xiá。
jiě xún mó nà shàn,
réng lǐng líng bō wà。
chūn lù shì qíng chuāng,
shé jiá zēng tuō huó。
jiāo gōng gāng zhí xiōng,
sōu jiǎo yì guó fǎ。
qì dāng sù yù táng,
sī jù bā zhuān tà。
dāng fēn mǎi shān qián,
fàng □ tòng yī qiā。
Processed in 0.238573 Second , 34 querys.