己卯岁除夜大醉

jǐ mǎo sùi chú yè dà zùi

xī wén ān qī shēng,
yǐ zhú gān xiàng yǔ。
yǔ wú rén jūn liàng,
yáng kuáng zhé dùn qù。
yòu wén lǔ zhòng lián,
shé yǒu jì shì jù。
rén jūn yù lù zhī,
gāo shì xiào bù yǔ。
xū gǔ liè xiān rén,
wàn shì bù gān lv̀。
nǎi kěn rù shì fēn,
qǐ fēi yǐ mín gù。
piān piān yáo zēng jí,
yōu rán zhī shì wù。
dào hé rén suǒ nán,
yī lv̀ wú jīn gǔ。
wǒ shēng bǎo yōu huàn,
wǎn yǒu èr zǐ mù。
háng zāng cì shì yǎn,
shén yí zhù xián chù。
yī piān yǐn yī bēi,
jǔ bēi yī lí mǔ。
Processed in 0.306922 Second , 34 querys.