同游云盖分题得云字

tóng yóu yún gài fēn tí dé yún zì

gōng cái rú tiān jì,
chāo jué qì yì qún。
dī cūi bù shū zhōng,
yī xiào zhì wù lùn。
wǒ rú jiǎn líng hè,
fǔ zhuó qióng zhāo hūn。
shēng yá wú jiào zǐ,
qǐ shí cháng kòu mén。
dàn wèi kǒu fù lèi,
guāi gé rú cān chén。
cǐ xī fù hé xī,
gòng sù xiāng shān yún。
jìng qīng cáng shèng qì,
qíng gāo fā yōu xīn。
tiān fēng chūi xiào yǔ,
qǐ yǔ rén jiān wén。
niàn gōng hàn mò cháng,
shǎo nián cè qí xūn。
shì wèi rú jiáo là,
xǐ zhù mó nà qún。
péi gōng shī huáng bò,
yuán zé yǒu lǐ chéng。
yīn fǎ ǒu xiāng féng,
zé yǐ fǎ wèi qīn。
ān zhī wǒ yǔ zǐ,
sù xī fēi dì kūn。
wú wén sān shēng shí,
céng gē jìu jīng hún。
tā nián gé hóng bēi,
xiāng xún dìng fán jūn。
xiān dāng lǐ gù shì,
guò shān xún lǎo rén。
yào tóng xià kǒu cūn,
fā wèng liáng qián shēn。
Processed in 0.263328 Second , 34 querys.