陪张廓然教授游山分题得山字

péi zhāng kuò rán jiào shòu yóu shān fēn tí dé shān zì

xiān shēng rú liáng hóng,
dé yào yì ài shān。
xiāng xī shí rì yì,
xiào yǔ yān yún jiān。
nòng quán shí méi wù,
huàn zhōu qīng pín wān。
jiè cǎo yǐn sōng xià,
sōng fēng dāng chūi dàn。
èr miào shēng qīng yán,
shān huā chā yún huán。
càn rán qǐ wèi shòu,
wǔ xìu xiāng piān fān。
xiān shēng duò zé zùi,
pǒ jué tiān dì kuān。
zùi yǔ hū chéng shī,
wèi tí cāng bì yán。
chéng guō yáo xiāng wàng,
dàn jiàn qiān fēng hán。
Processed in 0.521980 Second , 34 querys.