七月十三示阿慈阙阙

qī yuè shí sān shì ā cí què què

sì yǐ yú shí sēng,
tián bù dēng bǎi shù。
hé yǐ cháng fá shí,
qiáng bàn le zū fù。
jīn nián shī bù zhǒng,
zhèng zuò wú níu jù。
lìu yuè shǐ fēn yāng,
jiāng líu mào chéng lù。
shǔi tùi yāng xiàn ní,
jīng yuè yǐ wú yǔ。
kū gēn chāi gūi zhào,
shòu yè yā bó tǔ。
lín jiā fàn zǎo zhān,
wǒ fāng zhí páo kù。
cǐ shēng wèi kǒu fù,
mèng huàn xiāng jiān zhǔ。
ā cí zuǒ jǐng jìu,
shì zhòng nài xīn kǔ。
jīn zhāo zhí qiě jǐn,
fù zǐ yì xiāng qù。
túi rán zhé zuò shùi,
qiàn shēn jǐu bù yǔ。
zhǐ gè gān lù miè,
kě zhí qǐng chí qù。
Processed in 1.188511 Second , 34 querys.