重会大方禅师

zhòng hùi dà fāng shàn shī

shuāng lú yù gǔ méi yǒu léng,
gū fēng zhào rén qián jìng zēng。
hán sōng hàn kōng yè sè sè,
gǔ jǐng tūn qīu bō bù xīng。
tiān zhù fēng qián é jiā shǒu,
yī bié shí nián dàn zhǐ jǐu。
jiē yú chén tǔ huà zhēng yī,
ài jūn zuò zhōng zhōu hè zǒu。
shéng chuáng wèi fú liǎng tóu chén,
xiǎng dá kōng yán xiào yǔ xīn。
rén jiān hé cóng dé cǐ kè,
jiě lìng hán gǔ yè shēng chūn。
Processed in 0.652186 Second , 34 querys.