治中吴傅朋母夫人王逢原之女也傅朋作堂名养志乞诗为作此

zhì zhōng wú fù péng mǔ fū rén wáng féng yuán zhī nv̌ yě fù péng zuò táng míng yǎng zhì qǐ shī wèi zuò cǐ

shǎo jié mù nián míng tài zhòng,
zhào shū zhì zhī jiān bù dòng。
dāng nián pěng xí liáng wèi qīn,
ān zhī zuò zhōng yǒu zhāng fèng。
máo róng bì yǔ yī shù cóng,
páng rén yí jù qú dú gōng。
zhāo lái shā jī běn gōng mǔ,
cóng jiào chuáng xià bài lín zōng。
liǎng wēng gāo xíng jīn shúi jì,
wú hóu zuò táng shēn cuò zhì。
jìng zhōng xūn yè gū zhì zhī,
zì guǎng qí xīn yǎng qí zhì。
chuán wén jué sì guǎng líng gōng,
cóng lái mèng táo fēng wèi tóng。
wèi néng hóu mén fán dǎo jī,
xiǎng jiàn chuāng hù kāi qīng hóng。
fū rén nián gāo shì tīng jié,
fú chí bù yòng rú huá qiè。
shí fēn jīn yè shòu qiān líng,
xiào kàn zùi hóng cháo yù jiá。
Processed in 0.472008 Second , 34 querys.