彦周见和复答

yàn zhōu jiàn hé fù dá

jì yǒu jí kě shì,
fēi shì dū wú jí。
rú chūn yǒu yáng yàn,
kě lù xiǎng wèi shī。
yǐ jūn zú jí kǔ,
lì wǒ tòng yāo jí。
rěn tòng ér yuē kōng,
hóng qiáng wèi wú bì。
cǐ lùn gài sì zuò,
wén zhě jiē píng xī。
wú wén yǒu lòu qū,
yǒu bìng zī yào shí。
lòu jǐn bìng nǎi chú,
qí shén zé wú xì。
pì rú chū kuàng jīn,
wàn duàn shòu chúi jí。
miào zāi yū kāi lǎo,
biàn bó jiàn cái lì。
zhǒng xìng néng wén zhāng,
nù mà chéng shī shí。
jīng shān yù dǐ què,
ér wèi lù rén xī。
cǐ shī bù cí hé,
ér yào bù yàn qǐ。
yòu rú mèng zhōng rén,
jī ér huò yǐn shí。
jué lái zhé dà xiào,
jī bǎo liǎng jù shī。
yǐ shì zhī fǎ kōng,
wàng jǐn fāng zì shì。
jiě kōng rú fó yán,
bù xǔ lí shēng sè。
Processed in 0.913971 Second , 34 querys.