季长出示子苍诗次其韵盖子苍见衡岳图而作也

jì cháng chū shì zǐ cāng shī cì qí yùn gài zǐ cāng jiàn héng yuè tú ér zuò yě

xiǎo yān huàn chū qiān wàn fēng,
gè zhōng wǒ céng rú lǎn róng。
tiān gōng yì dù bǎo qīng jìng,
xì tūi duò wǒ chén wǎng zhōng。
rén shēng wàn □ wú bù yǒu,
dào shì níng zhī wèi lǎo fēng。
qù nián xuě yè sù jué dǐng,
xiào shēng xiǎng luò qiān yán fēng。
jīn nián qiān yán zài zhǎng wò,
yān yǔ yòu fù fēn xī dōng。
mó qián zuò jìng zhào qiān lǐ,
bì yě gāo rén fēi huà gōng。
jì cháng xiōng zhōng zì qīu hè,
tǔ cí biàn jué chūn wú gōng。
hán hóu wán shì nán gòng yǔ,
jīng shén mǎn fù réng shū tōng。
jǐu lán ěr rè xuàn hóng bì,
zùi yǔ hàn zǐ cūi wéi xiōng。
yáo zhī duò zé xiào bù dá,
dàn jiàn yù jiá húi wō hóng。
Processed in 0.169671 Second , 34 querys.