补东坡遗

bǔ dōng pō yí

qīng dēng zhào huá fā,
yǎn juàn chéng jiē zī。
shì yǒu shì gòng jiàn,
ér yì fù nán zhī。
shā fù zǐ shòu fēng,
dài fēi rén suǒ wèi。
mèng jīn guān bīng zhě,
fēi tiān shàng shúi qī。
kǒng zǐ gài zhōu rén,
ér wèi yīn zōng zhī。
yù biàn zé bù gǎn,
jí kǒu chēng yí qí。
shǐ bǐ guǒ shèng hū,
gǔ jīn wú yì cí。
zé qí zùi wǔ wáng,
míng shén wú kě yí。
náo náo yǔ shì biàn,
fàn làn liáng qún ér。
xī bù jīng lǐu zǐ,
wèi yī pōu jí zhī。
zhī shúi qiān zài xià,
jí jié dú wú shī。
Processed in 1.634171 Second , 34 querys.