劝学次徐师川韵

quàn xué cì xú shī chuān yùn

jiē yáng bīn zhàng hǎi,
kǔ wù bó mán yān。
zì gǔ wú yī guān,
ān dé lǐ yì chuán。
hán zǐ jiàn ér tàn,
qǐ shì zhōng qì juān。
xuǎn shì dé zhào dé,
jiǎng xué yǔ zhōu xuán。
sùi wèi xiāng lǐ róng,
shì mù jìu ér xiān。
què hòu sān shí zài,
cái zhě sēn pái jiān。
dōng ōu zhùi huá xià,
xī hàn wèi biān yán。
mín sú hào yīn fù,
yì yǒu jiā lín quán。
xiá zhě shì shāng fàn,
pò zhě gōng lì tián。
zì súi qì yú táng,
shāo zhī mù huá xuān。
nǎi yǒu ōu yáng shēng,
cùi rán ér chū yān。
gǔ wén yǒu shī fǎ,
xué wèn zhī yuān yuán。
qí hòu xián zhě zhì,
zá tà shèng zhōng yuán。
zhì jīn hào duō shì,
fù gùi zhēng xūn tiān。
jiāng nán jiā lì dì,
nán chāng fù shān chuān。
yōu gǔ bào ōu fēng,
xī shān xìu qì lián。
dì líng mì qí yùn,
dāng yǒu mìng shì xián。
shān hūi yù tāo shí,
shǔi mèi zhū huái yuān。
jūn kàn wū yī lǐ,
jùn yǎ zhēng qīng yán。
zhì zhāo kāi sān shè,
jīng jiǎn wú yí piān。
xìng dāng qín dēng huǒ,
wú wàng lín jiǎn biān。
hùi kàn qǐ bái wū,
níng zāo fàn qīng qián。
dà dāng dào sān shì,
xiǎo dāng bù bā zhuān。
zhào dé ōu yáng shēng,
qǐ dú lìng jū qián。
nǔ lì gè zì lì,
qǐng shì xú zǐ yán。
qióng gēng yǒu è sùi,
duò nóng wú fēng nián。
yán xiǎo kě yù dà,
sùi yàn yí miǎn zhān。
Processed in 0.955172 Second , 34 querys.