观山茶过回龙寺示邦基

guān shān chá guò húi lóng sì shì bāng jī

běi chuāng shǎng xīn qíng,
shùi měi zhèng qīng shú。
zhú jī duàn yōu mèng,
méng lóng bù néng xù。
wò wén gù rén jiā,
shān chá yǐ chū wū。
xīn rán yī mìng jià,
yán nuǎn kuài tóng pū。
qiān duǒ hè dǐng hóng,
rǎn cǐ yī cóng lv̀。
zuò kè lì néng shī,
xìu jù dǐ jīn yù。
xié guò húi lóng sì,
sǎo bì wèi jūn lù。
yì bǐ zuò bō xiǎn,
qī xié bù kě dú。
zuò liáng yīn chuáng zhōng,
mù sè xuàn shuāng mù。
rù guān gèng qīng xīng,
shì jǐng luàn dēng zhú。
rén shēng fēn wàn tú,
chēng xīn liáng yì zú。
shí píng qiě xíng lè,
yú bīn fēi suǒ yù。
Processed in 0.207782 Second , 34 querys.