别潜庵源禅师

bié qián ān yuán shàn shī

bǎo gōng jìn suǒ xún cháng shì,
xíng rú jù mò fēi shí rán。
qián ān qù yǎn shí wǔ bái,
zài jiàn jìng yǎng jiā quán quán。
huáng lóng jīn dài nán yáng lǎo,
ér gōng bù jiǎn zhēn dān yuán。
méi xū jù huāng qì shēn wěn,
huàn miè dū jǐn guāng hún yuán。
gōng dēng bā shí wǒ cái bàn,
dào yì nǎi ěr xiāng wàng nián。
xī shān wú shí dù zhāng shǔi,
dòng hè yǎn zài méi mù qián。
zhù gōng wù xué liàng zuò zhǔ,
xīng lái jìng wǎng hū bù xuán。
Processed in 0.938090 Second , 34 querys.