次韵叶集之同秀实敦素道夫游北山会周氏书房

cì yùn yè jí zhī tóng xìu shí dūn sù dào fū yóu běi shān hùi zhōu shì shū fáng

wáng láng běn háo fàng,
fù gùi chán fú zhī。
pǒ fù yàn sī zhú,
lái tīng sōng fēng bēi。
yè hóu xū sì jí,
tán bīng zhé fēn pī。
shì cǐ wén wǔ dǎn,
yīng qì tǔ běi xī。
zhèng zhí wēi gǔi shén,
dòng yù fén yín cí。
dào fū yōu guó xīn,
zào cì cháng niàn zī。
shì gōng wèi rù shǒu,
fèn jǐu shúi gòng xǐ。
zhèng kǒng zhūi lǎo fàn,
yī tǔ xiōng zhōng qí。
xìu shí qì gāng dà,
gūi sù wèi yì qī。
xīn shī nòng qīng wǎn,
shuāng xiǎo lín xiāng méi。
zhōng shān guān shì jìng,
dēng shǎng nǎi suǒ yí。
lín jiān jiàn yǐn zhě,
miàn yǒu wú qíu zī。
bù bì wèn xián fǒu,
dàn dú zhū gōng shī。
wǒ wú zhī dùn cái,
gǎn zhú wáng xiè wèi。
tūi jǐ xìng bù sǐ,
qǐ fēi lián qí chī。
yī zuó yuè shī zhàn,
wàng jiàn pū jīng hūi。
jīn néng fàn shǐ shí,
jū jǐu qì zì yí。
Processed in 0.259419 Second , 34 querys.