馈岁次东坡韵寄思禹兄

kùi sùi cì dōng pō yùn jì sī yǔ xiōng

wǒ lái kè xiāng jiāng,
dú fàn wú rén zuǒ。
fēng jiāng jiē nán yuè,
dū hùi liè bǎi huò。
fāng jiē sùi chú yǐ,
réng xǐ cǐ yuè dà。
sī gūi gū zhì zhī,
qiě zhěn qū gōng wò。
kùi wèn yì wèi néng,
qǐ kàn dēng zhào zuò。
niàn pín mǐ wú chōng,
xiào fù fěn zhuǎn mó。
èr zhě fēn liè yōu,
děng shì yī nián guò。
wéi yǒu dōng pō wēng,
zuò shī jīn xù hé。
Processed in 0.189742 Second , 34 querys.