谒嵩禅师塔

yè sōng shàn shī tǎ

wú dào lì kǒng zǐ,
pì rú zhǎng yǔ quán。
zhǎn wò gù yǒu yì,
yào zhī shǒu zé rán。
wǎn shì kǔ líng yí,
jiǎng xí shī yuān yuán。
jūn kàn tóu jī zhě,
fēn fēn děng kuáng diān。
hán zǐ yì rú yī,
jué qiáng chēng shí xián。
píng líng zuò gòu yǔ,
dào sǐ bù shǎo quān。
hòu shì shī hán bèi,
xué ràng yóu kě lián。
zǒu míng bù zì xìn,
zhú dùi gōng yǔ yán。
huā rán huáng yòu jiān,
fēi wén nào xuān tián。
tián yī dòng chéng qún,
nù yǐng kōng zì xuán。
suō tóu bù gǎn xī,
wù zuò rú dūn yuán。
táng táng dōng shān gōng,
cái dà dé yì quán。
chǐ yá shēng fēng léi,
bǐ zhèn sēn gē chán。
yǐn rán hú hǎi shàng,
cháng gēng héng xiǎo tiān。
zuò shū sì háo měng,
hūi jīn mò gǎn qián。
qún ér sūi mào jìng,
yì lùn yǐ bù zhuān。
shū chéng yè tiān zǐ,
yī rì wàn kǒu chuán。
zuò lìng tiān xià shì,
yù jiàn jiē wú yuán。
gōng chéng huán shān zhōng,
xiào yǔ dá yún yān。
wǒ lái bù jí jiàn,
shān shǔi zì míng xiān。
rù mén jì wú shēng,
xīu zhú kōng mǎn xuān。
yǒng huái xiāo rán zī,
gǔ ròu sǒng qīng jiān。
tóng nú qǐ zhī cǐ,
zhù cǐ yì mí nián。
zhǐ yú yǐ shí tǎ,
cǎo jí běi fēng diān。
zài bài bù rěn qù,
tīng cǐ rào jiàn quán。
xū jiē mò yùn zhōng,
nà fù sī rén yān。
wén zhāng yì xì shì,
qīng kǔ fēi suǒ biàn。
dàn ài gōng suǒ shǒu,
yuǎn xiāng zhū zǔ jiān。
chí chí é gōng shī,
luò rì mǎn qíng chuān。
yuàn xié zhé jiǎo dāng,
jié máo xī jiàn biān。
sùi shí luó sōng kuài,
lái cǐ sǎo túi zhuān。
Processed in 0.181214 Second , 34 querys.