寄蔡子因

jì cài zǐ yīn

píng shēng yuè shī rú yuè mǎ,
zì lián shuāng yǎn rú zhī dùn。
zǐ yīn jù fǎ mǎ qún kōng,
shuǎng qì héng qīu tài shén jùn。
shàng yuàn huā guāng chán fèi cháng,
xī hú shuāng xiǎo mó fēng yùn。
jiào jūn nián shǎo hàn mò cháng,
jiǎ shēng zhòng shū jué hán jiǒng。
zùi zhōng táo shàn yì bù è,
kuàng fù jī fēng lèi páng yùn。
fèng shēn yī fàn liáo zì zhēn,
fù gùi gōng míng kǔ xún chèn。
fèng cháo dìng shēng wǔ sè chú,
wén zhāng cóng lái lùn zhǒng xìng。
jiē yú suǒ mò wò kōng shān,
duō shēng gòu xí xiāo mó jǐn。
dàn yú yù shì tiān xià yīng,
bì shé jí wěi yóu yī zhèn。
sùi yuè qù rén jiāng làng fān,
hé shí yǎng cǐ mó tiān jùn。
Processed in 0.305929 Second , 34 querys.