次韵彭子长佥判二首 其一

cì yùn péng zǐ cháng qiān pàn èr shǒu qí yī

wǒ qióng qīn jìu jué,
jūn lái dài tiān qiǎn。
dù guān yī jù miào,
bù bō jī zì zhuǎn。
lìng rén yì túi rán,
àng rú zùi lí yǎn。
xīn shī lì wú jī,
wù bìn fēng qián juàn。
xì kàn fā háo fàng,
chuān bēn liáng dì chuǎn。
cái gāo nà kě dù,
mò niàn ěr zì fǎn。
bù jìn shù yú nián,
sān mián cán yù chóng。
sī jūn shúi yǔ tóng,
yuè dù wēi yún qiǎn。
Processed in 0.279589 Second , 34 querys.