黄鲁直南迁舣舟碧湘门外半月未游湘西作此招之

huáng lǔ zhí nán qiān yǐ zhōu bì xiāng mén wài bàn yuè wèi yóu xiāng xī zuò cǐ zhāo zhī

jiāng xià wú shuāng guǒ wú shuāng,
zǐ yún fù gōng wèi bì ěr。
nà zhī yī fàn zài jiā sēng,
zhēn shì qián shān lài jū shì。
chūn hú bái ōu wèi rù shǒu,
yī guān lín zhōng zuò chán shùi。
píng shēng fǔ shì zào wù ér,
ér wán bù shěng yóu xiāng xì。
luō fú jìu yóu jīn zài yóu,
yī niàn qù lái kāi yǎn shùi。
bó zhōu gé àn wàng xiāng shān,
yìng ài yān fēi fú mù cùi。
kuài dāng zhù jī shàng qiān yán,
yào kàn sōng fēng yíng xiào chǐ。
gōng sūi yán chī fù yī mù,
dìng zì xiōng zhōng yǒu jīng wèi。
wǒ fēi pò tóu shān xià rén,
wén xián shǎng yīn yì fēng wèi。
zhī jūn bù chuán xī tǔ yī,
yī lóng yī shé liáo wán shì。
Processed in 0.163309 Second , 34 querys.