重阳后同邹天锡登滕王阁

zhòng yáng hòu tóng zōu tiān xí dēng téng wáng gé

xián zhōng guò què zhòng yáng jié,
jiāng chéng fēng yǔ chūi huáng yè。
yǔ jūn lái yóu yì ǒu rán,
jù lì xī piān dú fēng jié。
píng lán yǎn jiè dé tiān duō,
yǔ jiǎo míng biān fēi niǎo miè。
xī shān xiàng rén yì qīng dǎo,
fàn yún zhēng lái xiàn céng dié。
wèi gūi fù fù wú kě yán,
xiāng shì xīn zhī cán zài jiá。
hùi dāng què lì yún shēng chù,
zòng wàng qíng jiāng shēng zhì dié。
shàng xǐ qīng yóu bù shǔ rén,
gù zuò cǐ shī xiāng nuǎn rè。
Processed in 0.741451 Second , 34 querys.