赠石头志庵主

zèng shí tóu zhì ān zhǔ

xiá xī dào rén zùi shēng jià,
zì yǔ lǎo nán xiāng bī yà。
cháng kǒng qīng chén bǔ zhùi nán,
nà zhī nǎi yǒu rú jūn zhě。
zhēng chuán jué sì yú háng biāo,
shí nián mèng xiǎng kōng piāo yáo。
ěr lái héng yuè zhù róng xià,
yī jiàn biàn lìng rén yì xiāo。
dào gǔ qīng xián shén xìu chè,
zhàn zhàn guāng fēng mó jì yuè。
gāo tán wèi le shān rì xié,
zhuàn yān yǐ miè hūi rú xuě。
píng shēng ān dé qíng xiāng sì,
kě lián tóu fēn jīn rú cǐ。
qiě zuò shān zhōng shèng shì chuán,
wǒ wàng pò lòu jūn wàng nián。
Processed in 0.659870 Second , 34 querys.