超然携泉侍者来建康狱慰余甚喜作此

chāo rán xié quán shì zhě lái jiàn kāng yù wèi yú shén xǐ zuò cǐ

táng táng fú dé xiāng,
lǐn lǐn lóng quán wēi。
tiān shén hù jiè lóng,
shān niǎo céng cháo yī。
mí tiān bìng yú zài,
qīng liáng qī dì shī。
qí tú jīn rì róng,
qú xīn zhōng xiào zhī。
yī bō yóu rén jiān,
bù yán xíng sì shí。
hú wèi kěn zhì cǐ,
liáng dìng xīn yù yí。
nǎi zhī míng yuè jìng,
céng bù zēng wū chí。
yì zāi yuè páng xīng,
súi zhú xiāng yīn yī。
qún qíu shǒu jiā é,
què xī zhān fàn yí。
wú yì shī chén ē,
yī xiào huān jiě yí。
Processed in 0.274986 Second , 34 querys.