喜会李公弱

xǐ hùi lǐ gōng ruò

yùn rú fēng chán shùi chén gòu,
qì rú chūn róng zài yáng lǐu。
fēng líu hàn mò jù xì shì,
zì shì wú jiā dào mén yǒu。
shí nián qì kuò guà mèng mèi,
yī jiàn lìng rén wàng bái shǒu。
kuàng zài zhù róng méi é jiān,
qīng bì lián tiān xuě qíng hòu。
lěng zhāi bō lú wén yè yǔ,
xuě hūi xiāo jǐn hóng jīn dǒu。
jūn cái hé zài tái gé jiān,
bù shū dūi zhōng bù yìng yǒu。
qiě zhì yù táng fēng yǔ bǐ,
lái shì níu dāo pī lì shǒu。
mín jiān lì huá běn yǒu shén,
dào jūn nán cáng rú bí kǒu。
wò tuó hū qǐ biàn guò rén,
zài bài dāng wèi nǎi wēng shòu。
cǐ shī chéng nù wù shì rén,
yuàn jūn dī húi wèi zhē chǒu。
Processed in 0.467864 Second , 34 querys.