同庆长游草堂

tóng qìng cháng yóu cǎo táng

wàn zhū cāng yān jiān,
yǎo rán chū wēi jìng。
xiāng féng zhī yǒu dé,
yī xiào xǐ gū fèn。
xiāo xiāo bàn chuāng yǔ,
zhōng rì mǎn fēng tīng。
lv̀ yún dào chán jué,
xiǎo lì rùi qīng xīng。
yuē gōng wǒ bèi rén,
fā cǐ yī qū shèng。
chūn gōng zì wú sī,
fēng lì yì qiáng mǐn。
lǐu chúi fú lvè huáng,
xī zuò kāi mó jìng。
lí jiān diàn hán méi,
wú jī fā wēi shěn。
yǐ xīn niǎo shēng lè,
gèng ài yóu sī jiǒng。
yú láng miào tiān xià,
qì yǔ shān yuè jùn。
chūn guāng chán fèi cháng,
jì yuè mó fēng yùn。
shī rú huà hǎo mǎ,
luò bǐ dé shén jùn。
rì xié xīng wèi lán,
shān qióng chūn bù jǐn。
gèng wèi míng rì yóu,
tà biàn zhōng shān dǐng。
xuán jí yī rén quán,
fēng tóu zhǔ chūn míng。
Processed in 0.608270 Second , 34 querys.