余所居寺前有南涧涧下浅池每至其上未尝不诵柳子厚南涧诗又恨东坡不和乃和示超然

yú suǒ jū sì qián yǒu nán jiàn jiàn xià qiǎn chí měi zhì qí shàng wèi cháng bù sòng lǐu zǐ hòu nán jiàn shī yòu hèn dōng pō bù hé nǎi hé shì chāo rán

bó yún lòu wēi rì,
zhū fēng yuán xiǎo shí。
fēi yán jì mù miǎo,
qíng wǎ àn chà chà。
yì xíng ài cāng liáng,
dì zuò xīu dùn pí。
āi chán shàng qì lù,
jī shǔi yù shēng yī。
zhàng ē yú shùi sè,
pò gé lǎo chúi chúi。
xīn shì shì tú wù,
fēng shén qīu hè yí。
gāo biāo shúi dùi wǒ,
bái niǎo shēn zì zhī。
zhòng lái yìng xiè hòu,
gūi qù bù xū qī。
Processed in 0.214435 Second , 34 querys.