石霜见东吴诚上人

shí shuāng jiàn dōng wú chéng shàng rén

wǒ xún líu shǔi xíng,
hū rù shuāng huá gǔ。
shān yīn jiàn yōu rén,
mù dài hú shān lv̀。
yǔ wēn rú chūn fēng,
yùn xìu zì bá sú。
àn liáng kū mù táng,
qī cǐ yī zhī yù。
yáo zhī yè chuāng shēn,
xuě xiǎng luàn xīu zhú。
bǎo shū yǎn cán hóng,
jiā mián zhèng qīng shú。
yì xiǎng zài xī xīng,
qīng mèng bù róng zhú。
jué lái niàn xíng chù,
xiǎo shī yù shōu lù。
shī chéng xiě wū sī,
yín gōu duó rén mù。
fěi jī zhù yá qiān,
xīng lái huán zì dú。
Processed in 0.833156 Second , 34 querys.