次韵道林会规方外

cì yùn dào lín hùi gūi fāng wài

xiāng shān bàn yè yǔ,
duàn wǒ xī hú mèng。
wò kàn dú shū dēng,
huā zuò fú tóu zhòng。
xiǎo chuāng qíng pō yǎn,
dǎo guà wén yāo fèng。
qǐ xún diàn hán méi,
xiǎo lì yōu xiāng pēn。
lǐu sī bù shèng wǎn,
sǔn tíng chūn mài dòng。
chūn sè yǐ rú xǔ,
lè shì fēi yī zhǒng。
píng shēng suǒ huái rén,
hū cǐ xiào yǔ gòng。
yún xuān wèi shúi tíng,
wēi zuò shān nà yǒng。
yǎn gāo kōng cóng lín,
zhì dà gǔ sēn sǒng。
kāi huái jiàn chì xīn,
wěi wěi bǎo tán sòng。
zuò kè hè nǎo cè,
wǒ yì kuài xīn kǒng。
xìu zhōng chū xīn shī,
bǐ lì fā háo zòng。
fēng rì lì chún yàn,
huáng ní chū yáng wèng。
shé gēn yǒu cāng hǎi,
cháo biàn zì xiān yǒng。
hé dāng héng kū téng,
niè zú zhūi liǎng běn。
wú zōng yù diān fù,
zhī zhě lì tà róng。
jūn néng wèi wǒ qǐ,
yì zú wáng liáng kòng。
wǒ shī rú shí tián,
shū lǐ zhōng wú yòng。
zhāo lái qiáng chú kěn,
tū bǐ shí hē dòng。
mó suō tóng yè fù,
bó jūn yī xiào pěng。
Processed in 0.327817 Second , 34 querys.