闻端叔有失子悲而庄复遭火焚作此寄之

wén duān shū yǒu shī zǐ bēi ér zhuāng fù zāo huǒ fén zuò cǐ jì zhī

yī zǐ bèi duó qù,
qūn lǐn zāo huǒ fén。
lěng guān jì sēng shè,
tóng pū wò zhāo hūn。
píng shēng wǔ sè bǐ,
luò zhǐ shēng yān yún。
wén zhāng jìng hé yòng,
xìu shǒu shēng yī tūn。
dōng pō xī wú yàng,
háo jùn rì tián mén。
jūn rú hàn xiě jū,
dǎn qì zhōng yì qún。
pō jīn qí yú qù,
zhòng kè yì bīn fēn。
piān rán huái hǎi shàng,
shuāng bìn cǐ shēn cún。
wǒ yì shì pō zhě,
yī jiàn děng dì kūn。
nǎi zhī shǔi yǔ rǔ,
zì rán hé bù fēn。
xīn qī yíng yī xiào,
fā jūn shuāng jiá wēn。
nà zhī duò jī jǐng,
miàn shàng yú tuò hén。
wǒ gōng yáng kē shùi,
cháo qiào le bù wén。
yáo zhī dú cǐ shī,
fǔ shǒu rán yī xiān。
Processed in 0.197858 Second , 34 querys.