赠王性之

zèng wáng xìng zhī

xìng zhī zì shì yīng tè rén,
wéi kǒng fù gùi lái bī shēn。
wǒ fēi bǎo gōng yì shì zǐ,
dì shàng fù jiàn tiān qí lín。
méi jiān shuǎng qì zhào qīu sè,
shān shǔi dùn jué shēng jīng shén。
xiōng zhōng chēng zhǔ wàn juàn dú,
dùi kè qīng xiè rú bēng yún。
bù hèn zǐ wèi shì hé zhòng,
dàn hèn hé zhòng wèi shì jūn。
dào shān gūi jì tǎng kě huǎn,
qiě fù bái qià tuō hóng chén。
tā nián xié wǒ dù ruò shǔi,
jiǎo xìng yī kàn yíng zhōu chūn。
shī chéng xiào dá qiān yán xiǎng,
dōng yān fēng tóu yǒng yù lún。
Processed in 0.369653 Second , 34 querys.