金华超不群用前韵作诗见赠亦和三首超不群剪发参黄檗 其一

jīn huá chāo bù qún yòng qián yùn zuò shī jiàn zèng yì hé sān shǒu chāo bù qún jiǎn fā cān huáng bò qí yī

xiōng zhōng xù qí wèi shúi tǔ,
xián wò xiāng xī yún yī wù。
xīng lái luò bǐ rú bēng yún,
wǔ zì píng líng qì tūn chǔ。
wǒ shī wàng jiàn dǎo jiàng qí,
gōng zhī hé bì gèng míng gǔ。
dú dùi xiāng shān yè sè qíng,
wàn hè qiān yán zùi yōu chù。
wò yào míng yuè tīng sōng fēng,
wèi jūn é cǐ wén zhōng hǔ。
cǐ shēng shēn shì fù yī xì,
ān yòng shēng míng zhào qiān gǔ。
zhī jūn dà yòng cān huáng bò,
sān miè shù yāo súi chù zhù。
hé dāng fēng dǐng jié máo lú,
yào kàn xiān rán hē fó zǔ。
Processed in 0.248857 Second , 34 querys.