赠器之禅师

zèng qì zhī shàn shī

qì shàn pó shǔi lái,
yī bō zì xiào ào。
ǒu rán jiā cǐ shān,
shí jiàn qīng lín gǎo。
hán gǔ sǒng shī lv̀,
kū bǐ zuò xíng cǎo。
yùn rú jiàng què róng,
rì yuè bù néng lǎo。
yī yú céng wén míng,
zài jiàn sùi qīng dǎo。
qíng gāo fù wú qíu,
yǔ miào zhī yǒu dào。
zī shān dé jūn jū,
biàn jué shān yù hǎo。
hé shí bǔ dōng yán,
lín jìng yún gòng sǎo。
shí shí cóng jūn yóu,
tǔ cí mì yí gǎo。
Processed in 0.633016 Second , 34 querys.