夏日西园

xià rì xī yuán

wǎn tíng yī shà guò shǔ yǔ,
gāo lín xiāng yìng shān chán míng。
nán chuāng mèng duàn yì suǒ mò,
chuáng tóu shū juàn kōng zòng héng。
shū qí rì shè yǐ chéng qù,
qǐ lái fú zhàng yuán zhōng xíng。
kúi yīng dòu jiá xiǎo kān zhāi,
ǎi yú gāo lǐu yīn chū chéng。
yě qín zhuó guǒ shí luò dì,
chí táng gài shǔi xīn hé píng。
gūi lái xī wū xié yáng zài,
yuán shè shàng wén chōng bò shēng。
Processed in 0.457735 Second , 34 querys.